King
- Flat Sheet : 114" x 114" 

Queen
- Flat Sheet : 94" x 114"

Full
- Flat Sheet : 94" x 114"